ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೆರಿ

ಡಾ ಎಸ್.ಸಿ.ಶರ್ಮ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
  ೦೮೦-೨೩೨೧೦೨೬೭ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಳ
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು
೦೮೦-೨೩೦೦೫೧೧೨ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ಶ್ರೀ ಹರಿ. ಪಿ
ಅಟೆಂಡರ್
೦೮೦-೨೩೦೦೫೧೧೫ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ಸಲಹೆಗಾರರು

ಡಾ. ಎಂ. ಎಸ್. ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್   ೦೮೦-೨೩೦೦೫೧೧೯ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ಡಾ. ಜಗನ್ನಾಥ ಪಾಟೀಲ್   ೦೮೦-೨೩೦೦೫೧೧೬ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ. ಎನ್
ಕಿರಿಯ ಅರೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಾಯಕಿ
೦೮೦-೨೩೦೦೫೧೬೬ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ಪ್ರೊ. ಅಮಿಯ ಕುಮಾರ್ ರಾಥ್   ೦೮೦-೨೩೦೦೫೨೨೬ 080-23005226 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್. ಪುಷ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಕಿರಿಯ ಅರೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಾಯಕಿ
೦೮೦-೨೩೦೦೫೨೫೯ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ಡಾ. ಗಣೇಶ್ ಹೆಗಡೆ    ೦೮೦-೨೩೦೦೫೧೩೧ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ಡಾ. ಬಿ ಎಸ್ ಪೊನ್ಮುಡಿ ರಾಜ್    ೦೮೦-೨೩೦೦೫೧೩೩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ಡಾ. ಸುಜಾತಾ ಶ್ಯಾನುಬಾಗ್    ೦೮೦-೨೩೦೦೫೧೨೭ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ಉಪ ಸಲಹೆಗಾರರು

   
ಡಾ. ದೇವೇಂದರ್ ಎಸ್. ಕಾವೆಡೆ    ೦೮೦-೨೩೦೦೫೨೨೮ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ಡಾ. ಎಸ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ    ೦೮೦-೨೩೦೦೫೨೨೯ ssreenivasanaac[at]gmail[dot]com
ಡಾ. ಲೀನಾ ಗಹಾನೆ    ೦೮೦-೨೩೦೦೫೨೨೭ leenagahane[dot]naac[at]gmail[dot]com
  ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ
  ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಪೂಜರ್
ಸಹಾಯಕ ಎಫ್ ಎಲ್ ಒ
೦೮೦-೨೩೦೦೫೧೯೩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ಹಿರಿಯ ಸಂವಹನ ಪ್ರಕಟಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ / ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು (i/c)

ಡಾ. ವಾಹಿದುಲ್ ಹಸನ್   ೦೮೦-೨೩೦೦೫೧೩೨ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ. ಬಿ. ಎಸ್
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ಸಹಾಯಕರು
೦೮೦-೨೩೦೦೫೧೫೦ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ಹಿರಿಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು

ಶ್ರೀ. ಕಿರಣ್ ಆರ್ ಜೀರೆ   ೦೮೦-೨೩೦೦೫೧೭೮ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ಹಿರಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೀ ವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್   ೦೮೦-೨೩೦೦೫೨೨೨ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್. ಪಿ
ಕಿರಿಯ ಅರೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಾಯಕ
೦೮೦-೨೩೦೦೫೨೩೯ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ಸಹಾಯಕ ಸಲಹೆಗಾರರು

ಡಾ. ಪ್ರಿಯಾ. ಎನ್   ೦೮೦-೨೩೦೦೫೨೮೧ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ಡಾ. ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಇಂಡ   ೦೮೦-೨೩೦೦೫೨೭೩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ಡಾ. ಎ. ವಿ. ಪ್ರಸಾದ್   ೦೮೦-೨೩೦೦೫೨೭೫ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ಡಾ. ವಿನುತಾ ಸಾಹೂ   ೦೮೦-೨೩೦೦೫೨೭೮ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ಡಾ. ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ ಕೆ. ಆರ್   ೦೮೦-೨೩೦೦೫೨೯೪ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ಡಾ. ದರಿಕಾನ್ ಕಾಂಬಳೆ   ೦೮೦-೨೩೦೦೫೨೯೧ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ಡಾ. ರುಚಿ ತ್ರಿಪಾಠಿ   ೦೮೦-೨೩೦೦೫೨೭೬ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ಡಾ . ಏನ್ ಆರ್ ಮೋಹನ್   ೦೮೦-೨೩೦೦೫೧೮೧ nrmohannaac[at]gmail[dot]com
ಡಾ. ನೀಲೇಶ್ ಪಾಂಡೆ   ೦೮೦-೨೩೦೦೫೨೬೩ drneeleshnaac[at]gmail[dot]com

ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಅರುಣ್
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ
  ೦೮೦-೨೩೦೦೫೧೨೨ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಸ್. ಶ್ರೀಕಾಂತ್
ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ-ಆಡಳಿತ
೦೮೦-೨೩೦೦೫೧೬೫ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ಶ್ರೀ ಕೆ. ರವಿ ಕುಮಾರ್
ಅರೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಾಯಕ
೦೮೦-೨೩೦೦೫೧೪೭ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ಶ್ರೀಮತಿ.ಸುಮಾ.ವಿ
ಕಿರಿಯ ಅರೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಾಯಕಿ
೦೮೦-೨೩೦೦೫೧೬೨ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ಶ್ರೀ. ಗುಡೆ ಚಲಪತಿ
ಕಿರಿಯ ಅರೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಾಯಕ
೦೮೦-೨೩೦೦೫೧೬೧ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ಶ್ರೀ ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ವಾಹನ ಚಾಲಕ
೦೮೦-೨೩೦೦೫೧೪೬  
  ಶ್ರೀ ಪಿ.ಕೆ. ಸತೀಶ್
ಅಟೆಂಡರ್
೦೮೦-೨೩೦೦೫೧೪೬  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ವಿ. ಉಮಾ ಶಂಕರ್
ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ
  ೦೮೦-೨೩೦೦೫೧೩೭ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಯಾ. ಸಿ
ವಿಭಾಗಅಧಿಕಾರಿ-ಹಣಕಾಸು
೦೮೦-೨೩೦೦೫೨೬೮ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ಶ್ರೀ ಎನ್. ಉಮಾಶಂಕರ್
ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಾಯಕ
೦೮೦-೨೩೦೦೫೧೬೩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ಶ್ರೀ.ಎಂ ಅರ ಶ್ರೀಧರ್
ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಾಯಕ
೦೮೦-೨೩೦೦೫೧೮೬ sriraj23[at]gmail[dot]com
rs[dot]sridhar[at]naac[dot]gov[dot]in
  ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ
ಅರೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಾಯಕಿ
೦೮೦-೨೩೦೦೫೧೪೧ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪ ಎನ್
ಕಿರಿಯ ಅರೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಾಯಕಿ
೦೮೦-೨೩೦೦೫೧೮೩ ushpa1772[at]gmail[dot]com
  ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ. ಜಿ
ಕಿರಿಯ ಅರೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಾಯಕಿ
೦೮೦-೨೩೦೦೫೧೪೯ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ಎನ್ ಎ ಎ ಸಿ ಐಟಿ ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಸ್ಯಾಮುಯೆಲ್ ಲಾರ್ಡ್ ರಾಜ್ ಸಿ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ
  ೦೮೦-೨೩೦೦೫೨೬೪ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ಶ್ರೀ. ಮೋಹಮೆದ್ ಹಬೀಬ್
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು
೦೮೦-೨೩೦೦೫೨೫೭ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ಎನ್ಎಎಸಿ ಕಛೇರಿ-ನವದೆಹಲಿ

ಉಪ ಸಲಹೆಗಾರರು

ಡಾ. ಪ್ರತಿಭಾ ಸಿಂಗ್   ೦೧೧-೨೩೨೩೯೩೪೦/
೦೧೧-೨೩೨೩೯೩೩೨/
೦೧೧-೨೩೨೩೯೩೩೩
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.