ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತಾ ಪರಿಷತ್ತು
ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೦೭೫. ನಾಗರಭಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು -೫೬೦೦೭೨, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ

ಇಪಿಬಿಎಎಕ್ಸ್ /ಸ್ವಾಗತ : + ೯೧-೦೮೦-೨೩೦೦೫೧೦೦, ೧೧೧
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು: ೯೧-೦೮೦-೨೩೨೧೦೨೬೧, ೬೨,೬೩,೬೪,೬೫
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: : +೯೧-೦೮೦-೨೩೨೧೦೨೭೦
ಕರೆಕೇಂದ್ರದ

ವಿ-ಅಂಚೆ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ಕಾರ್ಯ ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ೯.೧೫ ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೧.೦೦ ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೧.೩೦ ರಿಂದ ಸಂಜೆ ೫.೪೫ ಗಂಟೆ (ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ರಜಾದಿನಗಳ ಹೊರತಾಗಿ )


ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ: +೯೧-೦೮೦-೨೩೦೦೫೧೯೨/೨೩೦೦೫೧೯೩
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ೯.೧೫ ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೧.೦೦ ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೧.೩೦ ರಿಂದ ಸಂಜೆ ೫.೪೫ ಗಂಟೆ (ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ರಜಾದಿನಗಳ ಹೊರತಾಗಿ )
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತಾ ಪರಿಷತ್ತು ದೆಹಲಿ ಕಛೇರಿ
ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 10502,
ಐಯುಎಸಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್,
ಅರುಣಾ ಅಸಫ್ ಅಲಿ ಮಾರ್ಗ,ನವದೆಹಲಿ -110067.
ದೂರವಾಣಿ: +91- 11- 24126092,
24126093, 24126095
ವಿ-ಅಂಚೆ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.